Какъв е принципа на работа на биологичната аеробна станция с активна утайка?
В общи линии сложните биохимични процеси които се случват в станцията са както следва:
Биохимично окисление на органичните замърсители в присъствието на свободен кислород;
Бактериалният метаболизъм се осъществява от две взаимно свързани, едновременно протичащи реакции:
1) окисляване на органичните вещества до стабилни минерални продукти (СО2, Н2О и др.);
2) синтез на нови бактериални клетки
Необходимата енергия за протичане на процеса се получава от окисляването на органичния въглерод на замърсителите.
След изчерпване на органичните замърсители, бактериалните клетки се разграждат до минерални продукти и клетъчен остатък.

От какъв материал са направени модулните станции?
Полиестер, армиран със стъклени фибри (фибростъкло). Тази полиестерна, ненаситена, тиксотропна смола е с универсална употреба.
Нейната ниска вискозност позволява вертикално импрегниране на плътна арматура, без протичане на смолата. Материалът е практически вечен и много надежден в изключително агресивната среда на отпадните води. Фирмата го гарантира за поне 20 години.

Може ли да се полива с водата, преработена  от индивидуалната пречиствателна станцията?
Да, но безконтактно!
Водата третирана от станцията е условно чиста, няма цвят или мирис. При аеробното третиране 99% процента от патогенните организми се елиминират, но винаги има 1% възможност да се заразите, ако водата не е допълнително обеззаразена.
Безконтактното (капково) напояване позволява на водата да отиде директно в корените на растенията, а дори да има болестотворни организми, те биват унищожени от микрофлората и фауната на почвата и ултравиолетовите лъчи на слънцето.
За да се полива БЕЗ РИСК за здравето водата трябва да се обеззарази допълнително чрез специално подбран и разработен метод. Тогава ще възможно поливане с маркуч, пръскачки или дори измиване на личния автомобил.

Има ли миризма от станцията?
Не няма!
Методът на третиране е аеробен - принудително вкарване на кислород с цел създаване на добри условия за живот на аеробни бактерии. При осъществяване на техния метаболизъм, те имат свойството да трансформират биологичните замърсители (химически вещества, които замърсяват водата) в минерални съединения, които не са опасни за човека и околната среда.
При нито един етап от трансформацията на биологичния замърсител не се използва безкислородно гниене, което в действителност е източникът на неприятна миризма.

Какъв е разхода на ток?
Минимален!
Разходът на ел. енергия е оптимизиран максимално, така че пречистването не употребява повече ток от един съвременен хладилник, например (за индивидуалната станция). Това се постига благодарение на използваното висококачествено и най-съвременно оборудване, както и работата му на цикли.

Какво става ако спре тока?
Ако времето на спиране на тока е не повече от три дни няма отклонения в режима на работата пречистване. Причината за това е основно в специфичната конструкция на самото съоръжение. Тя дава възможност за оттичане на водата, задържане и преработване на определен обем замърсяване с наличните активни микроорганизми- без да има ток.

Има ли консумативи? Добавят ли се бактерии?
Единствения консуматив е ел. ток, чиято консумация е сведена до минимум. Разходът за ел. енергия за месец по настоящите цени е подобен на разхода за един съвременен хладилник.
Бактерии не се добавят. Те се зараждат благодарение на създадените условията в съоражението и веднъж създадени те се саморегулират в зависимост от количеството на постъпващите замърсители.

Лесна ли е поддръжката и какво включва?
Поддръжката е минимална.Тя се състои в преглед работата на компресора и помпата.
Веднъж годишно разреждане на биомасата с помпата на самата станция.
Почистване на станцията със струя вода, както и преглед на входове, изходи и вътрешно съдови отвори за запушвания или друг сорт проблеми свързани експлоатацията.
Характерно за използвания метод за пречистване „ ускорена аерация ” е, че той постоянно осъществява цикличност на биологичния процес. Това от своя страна позволява да става едно постоянно движение на утайка и кислород в режим на рециркулация.
В краен резултат се получава една набъбнала био маса без мирис с характер на минирален тор и подходяща за наторяване.

Пречат ли перилните и почистващи препарати на работата на системата?
Не!
Почистващите препарати не влияят на системата, по простата причина, че тяхната концентрация не може да повлияя значително върху броя на бактериите. Върху правилното функциониране негативно може да повлияят почистващи препарати изпуснати в големи количества (10-20л. белина или кислоу, сода каустик и тн.), мазнини в големи количества (3-4л. олио от фритюрник), саламури (солни разтвори от омекотители и др.) попадането на не биологични замърсители като въглеводороди (машинни масла, бензини и тн.) презервативи, памук и хигиенни материали и др.

Какво може да повлияе негативно върху работата на системата?
Върху правилното функциониране негативно може да повлияят почистващи препарати изпуснати в големи количества (10-20л. белина или кислоу, сода каустик и тн.), мазнини в големи количества (3-4л. олио от фритюрник), саламури (солни разтвори от омекотители и др.) попадането на не биологични замърсители като въглеводороди (машинни масла, бензини и тн.) презервативи, памук и хигиенни материали и др.